Telefon

02 300 62 00

E-pošta

tajnistvo@szks.si

Zaključni izpit  (ZI)

1. Obseg ZI:
  • SLOVENŠČINA
  • STORITEV IN ZAGOVOR

2. Roki za ZI:

  • zimski (12. februar 2024)
  • spomladanski (4. junij 2024)
  • jesenski (21. avgust 2024)

3. Opravljanje ZI:

  • vsak, ki je uspešno končal zaključni letnik programa bolničar-negovalec (tudi PUD in IND)

4. Priznavanje opravljenih izpitov – SAMO ZA IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH

Vsem, ki so že v predhodnem izobraževalnem programu opravljali izpit iz prve izpitne enote, se prizna slovenščina, ne glede na zaključek izobraževanja, ki je takrat veljal.

5. Oprostitev opravljanja izpita

Kandidat, ki je imel v zaključnem letniku pri slovenščini oceno odlično, je pri ZI oproščen opravljanja tega izpita.

6. Pisni del izpita – slovenščina

Poteka od 90 do 120 minut. Pisni izpit nadzorujeta 2 učitelja, ki ne poučujeta tega predmeta. Dijak se identificira z osebnim dokumentom.

7. Ustni del izpita

Traja največ 20 minut. Kandidat odgovarja na vprašanja z izpitnega listka. Izpitni listek lahko enkrat menja – to ne vpliva na oceno. Dijak se identificira z osebnim dokumentom.

8. Storitev in zagovor

Se izvaja individualno v ustanovi, kjer poteka praktični pouk. Mentor svetuje, spremlja in zagotavlja samostojno izdelavo storitve. Upošteva tudi pravila o varstvu pri delu in pravila o varovanju zdravja. Dijak se identificira z osebnim dokumentom.

9. Ocenjevanje

Ocene so od 1 do 5. Pozitivne ocene so od 2 do 5. Če kandidat izpita ne opravi, je ocenjen z nezadostno oceno.

10. Splošni učni uspeh

Izračuna se povprečje obeh ocen (npr.: 4,0).

11. Spričevalo o ZI in obvestilo o uspehu

Če kandidat uspešno opravi ZI pri obeh (oz. treh) predmetih, dobi spričevalo in obvestilo o uspehu. V zapisniku o ZI tudi podpiše, da je spričevalo prejel.

12. Negativno ocenjeni dijaki

Dijaki, ki bodo ob zaključku šolanja negativno ocenjeni iz katerega izmed predmetov, imajo možnost popravnih izpitov že pred junijskim izpitnim rokom ZI. Izpitni rok se začne s pisnim izpitom iz slovenščine.

 

Spremljajte informacije o ZI na spletni strani šole.

 

Maribor, 5. 1. 2024

Tajnica ZI: Anita Bezjak

Dostopnost