Telefon

02 300 62 00

E-pošta

tajnistvo@szks.si

Poslovnik

Svet staršev Srednje zdravstvene in kozmetične šole Maribor je na podlagi XVII. točke Sklepa o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Srednje zdravstvene in kozmetične šole Maribor na svoji seji, dne 25. 9. 2012, sprejel:

POSLOVNIK SVETA STARŠEV

Srednje zdravstvene in kozmetične šole Maribor (v nadaljevanju: zavod)

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

Svet staršev skrbi za organizirano uresničevanje interesa staršev v zavodu.

2. člen

Poslovnik sveta staršev (v nadaljevanju: poslovnik) ureja konstituiranje, delovanje ter delovno področje sveta staršev Srednje zdravstvene in kozmetične šole v nadaljevanju: svet) ter pravice in dolžnosti njegovih članov.

3. člen

Svet predstavlja predsednik sveta (v nadaljevanju: predsednik).

4. člen

Svet uporablja pri svojem poslovanju pečat zavoda.

II. KONSTITUIRANJE IN PRVA SEJA SVETA

1. Konstituiranje sveta

5. člen

Svet je sestavljen iz po enega predstavnika staršev (oz. zakonitega zastopnika) iz vsakega oddelka zavoda. Predstavnika vsakega oddelka v svet izvolijo starši na prvem roditeljskem sestanku oddelka v šolskem letu, najkasneje do 30. septembra tekočega šolskega leta.
Predstavnik oddelka lahko izmed staršev otrok oddelka imenuje svojega namestnika, ki ga nadomešča na sejah sveta, kadar se jih sam ne more udeležiti.

6. člen

Kandidate za predstavnika oddelka predlagajo starši na roditeljskem sestanku.
Za volitve predstavnika oddelka se smiselno uporabljajo določbe tega poslovnika o izvolitvi predsednika sveta, razen določb o odločujočem glasu.
Če prejmeta kandidata za predstavnika oddelka tudi v drugem krogu volitev enako število glasov, odloči o predstavniku razrednik oddelka.

7. člen

Svet se konstituira na prvi seji, ko je potrjenih več kot polovica mandatov članov.

 

2. Prva seja sveta

8. člen

Prvi sklic sveta opravi ravnatelj v petnajstih dneh po izvolitvi članov sveta, po pravilih tega poslovnika.
Ravnatelj o sklicu sveta pisno obvesti predstavnike vseh oddelkov najmanj pet dni pred dnevom prve seje sveta staršev.

9. člen

Prvo sejo sveta do izvolitve predsednika vodi najstarejši član sveta.

10. člen

Mandat članov sveta staršev se potrdi na prvem sestanku sveta staršev.

 

3. Volitve predsednika in podpredsednika sveta

11. člen

Po potrditvi mandatov svet izvoli predsednika in podpredsednika sveta z javnim (ustnim) glasovanjem.
Kandidate za predsednika predlagajo člani, prisotni na seji. Za predsednika je izvoljen kandidat, ki prejme največje število glasov članov sveta.
Če prejmeta dva kandidata enako, najvišje število glasov, se glasovanje ponovi v drugem krogu, v katerem se glasuje samo o teh dveh kandidatih. Če prejmeta kandidata za predsednika tudi v tem krogu enako število glasov, o predsedniku odloči najstarejši član sveta.

12. člen

Predsednik predlaga izmed preostalih članov sveta tri kandidate za podpredsednika sveta. Za izvolitev podpredsednika sveta se smiselno uporabljajo določbe prejšnjega člena. Predsednik se v tem primeru vzdrži glasovanja.
Če prejmeta kandidata za podpredsednika tudi v drugem krogu volitev enako število glasov, o podpredsedniku odloči predsednik.

13. člen

Mandat predsednika in podpredsednika sveta traja od njune izvolitve do konca tekočega šolskega leta.

 

4. Postopek volitev predstavnikov staršev v svet zavoda

14. člen

Predstavnike staršev v svetu zavoda zastopajo trije predstavniki staršev. Za volitve predstavnikov staršev v svet zavoda se smiselno uporabljajo določbe za volitve predsednika sveta staršev in njegovega namestnika. Pravico kandidirati za člane sveta zavoda – predstavnika staršev imajo vsi starši ne glede na to, ali so člani sveta staršev ali ne.

5. Prenehanje funkcije predsednika in podpredsednika sveta

15. člen

Funkcija predsedniku in podpredsedniku sveta preneha:

 • s potekom mandata ob koncu šolskega leta in
 • z razrešitvijo.

16. člen

Svet razreši predsednika in podpredsednika sveta:

 • če predsednik oz. podpredsednik sam to želi ali če postane nezmožen za delo,
 • če za razrešitev glasuje več kot polovica članov sveta na predlog četrtine članov sveta, kadar predsednik oz. podpredsednik krši ta poslovnik, določila zakonov ali podzakonskih predpisov, ali deluje v nasprotju z interesi in namenom sveta staršev oz. ne deluje v skladu s temi nameni in interesi.

  6. Predlog dnevnega reda

17. člen

Predlog dnevnega reda za prvo sejo pripravi ravnatelj v skladu z določbami tega poslovnika.

7. Mandat članov sveta

18. člen

Mandat članov sveta traja od njihovega izvolitve v svet do konca tekočega šolskega leta. Član sveta je lahko v prihodnjem šolskem letu ponovno izvoljen v svet staršev.

Mandat lahko članu sveta tudi predčasno preneha, če sam to želi, če ne more več opravljati te funkcije ali če otrok neha obiskovati zavod. V tem primeru ga začasno nadomešča namestnik, na naslednjem roditeljskem sestanku oddelka pa starši izvolijo novega predstavnika oddelka v svet staršev.

III. PRISTOJNOSTI SVETA STARŠEV

19. člen

Svet staršev:

 • predlaga nadstandardne programe,
 • daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah,
 • daje mnenje o predlogu programa razvoja zavoda in o letnem delovnem načrtu,
 • razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki,
 • obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom,
 • voli predstavnike v svet zavoda,
 • opravlja druge naloge v skladu s tem poslovnikom, Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, aktom o ustanovitvi zavoda ter drugimi predpisi.

IV. PRAVICE IN DOLŽNOSTI ČLANOV SVETA

20. člen

Člani sveta imajo pravico in dolžnost udeleževati se sej sveta in njegovih delovnih teles, katerih člani so.
Člani sveta se lahko udeležujejo tudi sej drugih delovnih teles, vendar nimajo pravice glasovanja.

21. člen

Član sveta ima pravico:

 • predlagati svetu v sprejem sklepe, mnenja in predloge ter predlagati razpravo o drugih pristojnostih sveta,
 • predlagati točke dnevnega reda in razpravljati o posameznih točkah dnevnega reda,
 • glasovati o predlaganih sklepih, mnenjih in predlogih sveta,
 • predlagati kandidate za predsednika in podpredsednika sveta ter kandidate za člane delovnih teles,
 • uresničevati druge pravice v skladu s tem poslovnikom ter aktom o ustanovitvi zavoda.

22. člen

Član sveta ima dolžnost:

 • zastopati oddelek, katerega predstavnik je, v svetu,
 • prenašati pobude, želje in predloge staršev otrok oddelka, katerega predstavnik je, svetu,
 • na roditeljskih sestankih oddelka, katerega predstavnik je, ustno obveščati druge starše o sklepih, mnenjih, predlogih in drugih odločitvah sveta,
 • ostalim staršem oddelka posredovati svojo kontaktno številko oz. naslov, preko katerega lahko z njim kontaktirajo tudi v času med roditeljskimi sestanki oddelka,
 • izvrševati druge dolžnosti v skladu s tem poslovnikom ter aktom o ustanovitvi zavoda.

V. ORGANIZACIJA IN DELOVANJE SVETA STARŠEV

 

1. Predsednik in podpredsednik sveta

23. člen

Predsednik sveta opravljata naslednje funkcije:

 • skliče sejo sveta staršev, pripravi predlog dnevnega reda seje in nanjo povabi vse člane ter nečlane, katerih prisotnost je potrebna glede na dnevni red,
 • vodi sejo sveta,
 • skrbi za red na sejah,
 • odloča o predlogu za izključitev javnosti na seji,
 • predstavlja svet,
 • podpisuje sklepe, mnenja in predloge, ki jih izda svet,
 • skrbi za uresničevanje tega poslovnika in za delovanje sveta v skladu z ustavo, zakoni, in podzakonskimi predpisi,
 • dodeljuje zadeve v obravnavo delovnim odborom sveta,
 • odloča o sporih glede pristojnosti med delovnimi odbori sveta,
 • opravlja druge naloge v skladu s tem poslovnikom.
  Predsednik za opravljanje posameznih svojih funkcij pisno pooblasti podpredsednika, če pa to ni mogoče, pa katerega izmed članov sveta.

2. Seje sveta

24. člen

Svet odloča na sejah. Sejo skliče predsednik sveta.
Predlog za sklic seje oz. dnevni red seje lahko poda vsak član sveta ter drug organ šole, pobudo za sklic seje oz. dnevni red seje pa lahko da vsak, ki ima neposreden interes. Predsednik sveta mora sklicati sejo sveta v 30 dneh od prejema zahteve oz. v najkrajšem možnem času, kadar odloča o pravicah in obveznostih posameznika oz. o zadevah, o katerih se odloča po predpisanem postopku ali če so vezane na določen rok.
Če predsednik ne skliče seje sveta v skladu s prejšnjim odstavkom, jo lahko skliče vsak član sveta in drug organ šole, če pridobi pisno soglasje več kot polovice članov sveta.

25. člen

Vabilo s predlogom dnevnega reda predsednik pošlje vsem članom sveta najmanj pet dni pred dnevom seje. Predlog dnevnega reda pripravi predsednik sveta.
V vabilu mora navesti tudi osebe, ki so kot nečlani povabljene na sejo sveta. K vabilu mora predložiti vsa potrebna gradiva, ki so predmet obravnave na seji, oz. navesti, kje in kdaj so le-ta dostopna na vpogled.

Predlog posamezne točke dnevnega reda mora vsebovati tudi predlog sklepa, mnenja ali predloga, o katerem se odloča na koncu razprave o posamezni predlagani točki dnevnega reda.
Kadar svet odloča o pravicah in obveznostih posameznika ter o zadevah, v katerih so udeleženi drugi organi šole, mora na sejo povabiti posameznika oz. njegovega zakonitega zastopnika ali pooblaščenca ter predstavnika organa na način in v roku iz prejšnjih odstavkov tega člena.

26. člen

V predlog dnevnega reda se lahko uvrstijo le točke, ki spadajo pod pristojnost sveta staršev, v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, aktom o ustanovitvi zavoda in tem poslovnikom ter drugimi predpisi.

27. člen

Vsak navzoči član lahko na začetku seje predlaga dodatne točke dnevnega reda.

28. člen

Sejo vodi predsednik sveta. Predsednik lahko za vodenje seje pooblasti podpredsednika ali enega izmed članov sveta. Določbe, ki veljajo glede pooblastil v zvezi s sejo sveta po tem poslovniku za predsednika, veljajo tudi za pooblaščenca za vodenje seje.
Če že sklicane seje ne more voditi predsednik, niti pooblaščeni, na seji prisotni člani organa izberejo izmed sebe osebo, ki vodi sejo organa.

29. člen

Seje sveta so javne, kar pomeni, da se lahko seje, poleg članov in povabljenih, udeležijo tudi druge osebe.
Javnost se lahko za čas razprave in glasovanja o posamezni točki dnevnega reda tudi izključi, če to zahtevajo koristi uradne, poslovne ali osebne skrivnosti, koristi javnega reda ali razlogi morale ali če se drugače zaradi kršitev reda ne more zagotoviti neoviran potek seje.
O izključitvi javnosti glede razprave in glasovanja o posamezni točki dnevnega reda odloči predsednik sveta na predlog polovice na seji prisotnih članov sveta.

30. člen

Seje sveta so redne in izredne.
Redna seja sveta se skliče enkrat v vsakem ocenjevalnem obdobju v šolskem letu. Izredno sejo skliče predsednik, kadarkoli med dvema rednima sejama, ko to zahtevajo okoliščine ali na zahtevo oz. pobudo v skladu s 23. členom poslovnika.

31. člen

Ko predsednik začne sejo, mora najprej ugotoviti, ali je svet sklepčen.
Svet je sklepčen, če je na seji prisotnih več kot polovica članov sveta. Če svet ni sklepčen ob času sklica seje, se počaka 30 minut. Po pretečenem času je svet sklepčen, če je prisotnih več kot tretjina članov sveta.
Če svet ni sklepčen, se seja prestavi za najmanj teden dni.
Že začeta seja se prekine in prestavi za najmanj teden dni, če predsednik med samo sejo ugotovi, da svet ni več sklepčen zaradi odhodov enega ali več članov.

32. člen

Na začetku seje, pa tudi kadarkoli med samo sejo, lahko predsednik poda pojasnila v zvezi z delom na seji ter drugimi vprašanji, ki se nanašajo na delo sveta.

3. Dnevni red seje

33. člen

Na začetku seje svet sprejme dnevni red seje tako, da o posameznih predlaganih točkah dnevnega reda glasujejo prisotni člani. Za uvrstitev posamezne točke na dnevni red seje je potrebna večina glasov prisotnih članov.

34. člen

Posamezne točke dnevnega reda se obravnavajo po predlaganem vrstnem redu.
Na začetku obravnave vsake točke dnevnega reda lahko poda predlagatelj dopolnilno obrazložitev.

4. Razprava

35. člen

Člani sveta in ostali povabljeni na seji se ustno prijavijo k razpravi o posameznih točkah dnevnega reda pri predsedniku najkasneje do začetka obravnave prve točke dnevnega reda, besedo pa jim da predsednik, in sicer po vrstnem redu prijav.

36. člen

Razpravljalec sme razpravljati le o vprašanju, ki je na dnevnem redu in o katerem je odprta razprava.

37. člen

Čas razpravljanja o posameznih točkah dnevnega reda določi predsednik. Čas za posameznega razpravljalca se razdeli glede na število prijavljenih razpravljalcev, tako da ima vsak izmed prijavljenih razpravljalcev na razpolago enak čas za razpravo o posamezni točki dnevnega reda. Čas trajanja razprave posameznega razpravljalca ne sme biti krajši od 5-ih minut.

38. člen

Svet lahko razpravo o posameznem vprašanju prekine in prestavi na naslednjo sejo, če se izkaže, da je za odločanje o stvari treba pridobiti nove podatke.

39. člen

Svet lahko na predlog predsednika odloči, da bo razpravljal o dveh ali več točkah dnevnega reda skupaj, če je vsebina teh točk med seboj povezana.
Odločanje o predlogih odločitev po posameznih točkah dnevnega reda, glede katerih je bila razprava združena, se opravi ločeno po posameznih točkah.

40. člen

Med razpravo lahko svet na predlog predsednika odloči, da se čas za obravnavo posamezne točke dnevnega reda podaljša, vendar ne več kot za 1 uro.

41. člen

Predlagatelj posamezne točke dnevnega reda lahko med obravnavo umakne svoj predlog.
Ob umiku predloga svet odloči, ali bo prešel na obravnavanje naslednje točke dnevnega reda, ali pa bo kljub umiku nadaljeval razpravo o predmetni točki dnevnega reda.

5. Vzdrževanje reda na seji

42. člen

Če se razpravljalec ne drži dnevnega reda ali prekorači čas za razpravo ali če s svojim govorom žali člane sveta ali prisotne, ga predsednik opomni. Če se tudi po drugem opominu ne drži dnevnega reda in pravil tega poslovnika, mu predsednik vzame besedo.
Zoper odvzem besede lahko razpravljalec ugovarja. O ugovoru odloči svet brez razprave.

43. člen

Če udeleženec seje tudi po odvzemu besede krši red, moti delo na seji ali huje žali svet, njegove člane ter druge udeležence na seji, predsednik od njega zahteva, da zapusti sejo.

44. člen

Določbe prejšnjih dveh členov se uporabljajo tudi za druge udeležence seje.

6. Sklenitev razprave

45. člen

Ko predsednik ugotovi, da ni več priglašenih k razpravi, sklene razpravo k posamezni točki dnevnega reda.
Če so bili v razpravi podani predlogi o spremembah in dopolnitvah posameznih predlogov sklepov, mnenj in predlogov, svet najprej odloči o posameznih predlogih o spremembah in dopolnitvah. Na
podlagi sprejetih predlogov o spremembah in dopolnitvah ter na podlagi prvotnega predloga oblikuje predsednik nov predlog.

7. Odločanje

46. člen

Svet lahko veljavno odloča, če je sklepčen po pravilih tega poslovnika.
Svoje odločitve sprejme svet v obliki sklepov, mnenj in predlogov. Za sprejem sklepa, mnenja ali predloga, volitve kandidatov ter vmesne sklepe je potrebna navadna večina (več kot ½) glasov prisotnih članov, razen če je z zakonom, predpisom ali tem poslovnikom določena drugačna večina.

47. člen

Glasovanje sveta je ustno ali pisno. Svet mora pred odločanjem o posamezni zadevi sprejeti odločitev o načinu glasovanja (pisnem ali ustnem), postopku in merilih, ki naj bi jih upoštevali pri odločanju, upoštevajoč način oz. postopek odločanja, ko je ta posebej predpisan.

48. člen

Pisno glasovanje se opravi z glasovnicami.
Tričlanska komisija vodi tajno glasovanje ter ugotavlja izid glasovanja. Komisijo vodi predsednik, ki svetu predlaga v imenovanje ostala dva člana komisije.

49. člen

Po končanem glasovanju predsednik objavi, pri pisnem glasovanju pa pred objavo tudi ugotovi, izid glasovanja.

50. člen

V primeru, da kateri izmed članov sveta utemeljeno ugovarja poteku in izidu glasovanja, svet odloči o ponovitvi glasovanja.

51. člen

Svet lahko predloge sklepov, mnenj in predlogov:

 • sprejme v predlagani obliki,
 • zavrne v celoti.

Če je k posamezni točki dnevnega reda podanih več različnih predlogov, se odloča o vsakem predlogu posebej, in sicer po vrstnem redu, po katerem so bili predloženi. Ko je en predlog sprejet, se o drugih predlogih ne odloča več.
Svet lahko odloči, da bo o predlogih sklepov, mnenj in predlogov odločal na naslednji seji.

8. Zapisnik seje sveta

52. člen

O vsaki seji sveta se piše zapisnik.
Zapisnik obsega glavne podatke o delu na seji, predvsem pa podatke o udeležbi, predlogih, razpravah, izidih glasovanja in sprejetih sklepih, mnenjih in predlogih.

53. člen

Na dnevnem redu vsake seje sveta je tudi točka »Obravnava in potrditev zapisnika prejšnje seje sveta«.
Vsak član sveta ima pravico podati pripombe na zapisnik. O utemeljenosti pripomb odloči svet. Če so pripombe sprejete, se v zapisnik zapišejo ustrezne spremembe in dopolnitve zapisnika.

54. člen

Za pisanje zapisnika imenuje svet na začetku seje enega izmed članov sveta na predlog predsednika.

55. člen

Zapisnik podpišeta predsednik in zapisnikar ob zaključku seje sveta.

56. člen

Zapisnik in vsi ostali akti, spisi in dokumenti v zvezi z delom sveta se hranijo v arhivu šole.

57. člen

Član sveta staršev ima pravico do vpogleda v spise in dokumente iz prejšnjega člena. Vpogled omogoči ravnatelj na pisno zahtevo člana sveta. Pisna zahteva za vpogled se hrani poleg spisov in dokumentov, ki so bili dani na vpogled.

9. Delovna telesa sveta

58. člen

Svet lahko ustanovi stalne in začasne odbore kot svoja delovna telesa, ki delujejo na posameznem delovnem področju sveta, v skladu s tem poslovnikom. Odbori obravnavajo zadeve iz pristojnosti sveta in dajejo svetu mnenja in predloge.

59. člen

Delovna telesa ustanovi svet s sklepom, s katerim določi tudi njihovo delovno področje, naloge in pristojnosti ter število njihovih članov, ki jih hkrati tudi izvoli. Za izvolitev članov se smiselno uporabijo določbe tega poslovnika o izvolitvi predsednika sveta. Za odločujoč glas v drugem krogu volitev se šteje glas predsednika.

60. člen

Za organizacijo in delo delovnih teles se smiselno uporabljajo določbe tega poslovnika v zvezi z delom sveta staršev, vključno z razrešitvijo predsednika in podpredsednika sveta.

10. Administrativna in strokovna opravila za svet

61. člen

Strokovni in administrativni kader za nemoteno delo sveta in njegovih delovnih teles zagotavlja ravnatelj skupaj z zaposlenimi v zavodu.

VI. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE TER RAZLAGA POSLOVNIKA

62. člen

Spremembe in dopolnitve poslovnika sprejme svet z dvotretjinsko večino glasov navzočih članov. Predlog za spremembo lahko poda vsak izmed članov sveta.

63. člen

V primeru dvoma o razlagi posamezne določbe poslovnika, razlaga poslovnik med sejo sveta predsednik.
Če se predsednik ne more odločiti, sprejme sklep o razlagi poslovnika svet.

VII. PREHEHANJE VELJAVNOSTI DOSEDANJEGA POSLOVNIKA

64. člen

Z uveljavitvijo tega poslovnika preneha veljati Poslovnik sveta staršev Srednje zdravstvene šole Juge Polak Maribor, z dne 28.9.2004.

VIII. UVELJAVITEV POSLOVNIKA

65. člen

Ta poslovnik začne veljati z dnem sprejema.

Maribor, 25. 9. 2012
(kraj in datum)

Kristina Dajčman
Predsednica sveta staršev

Dostopnost