Telefon

02 300 62 00

E-pošta

tajnistvo@szks.si

Pravilnik SD

Na podlagi Sklepa o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Srednja zdravstvena in kozmetična šola Maribor in 43. členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – uradno prečiščeno besedilo (ZOFVI-UPB5; Ur. list RS, št. 16/2007) je odbor skupnosti dijakov Srednje zdravstvene in kozmetične šole Maribor dne 12. 6. 2014 sprejel

PRAVILNIK
Skupnosti dijakov Srednje zdravstvene in kozmetične šole Maribor

I. Splošne določbe

1. člen
(vsebina)

Pravilnik Skupnosti dijakov SZKŠ Maribor ureja položaj, organiziranost in delovanje Skupnosti dijakov SZKŠ Maribor.

2. člen
(ime, naslov)

Uradni naziv šolske skupnosti dijakov je Skupnost dijakov Srednje zdravstvene in kozmetične šole Maribor (v nadaljevanju: Skupnost dijakov).
Sedež Skupnosti dijakov je Trg Miloša Zidanška 3, 2000 Maribor.

3. člen
(organiziranost)

Skupnost dijakov sestavljajo vsi dijaki, ki so vpisani v redno izobraževanje na Srednji zdravstveni in kozmetični šoli Maribor.
Skupnost dijakov uresničuje svoje cilje preko odbora skupnosti dijakov, katerega člani so predstavniki oddelkov

II. Delovanje Skupnosti dijakov

4. člen
(javnost delovanja)

Delovanje Skupnosti dijakov je javno. Javnost delovanja se zagotavlja z objavami na oglasni deski za dijake v avli šole, z okrožnicami, z objavami na spletni strani šole ali z zapisniki sej odbora Skupnosti dijakov.
Izjeme se lahko urejajo v skladu z dogovori na sejah odbora.

5. člen
(pristojnosti Skupnosti dijakov)

Skupnost dijakov:

 • določi predstavnike posameznih oddelkov,
 • voli dva predstavnika dijakov v Svet SZKŠ Maribor,
 • obravnava vprašanja, daje mnenja in predloge v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom,
 • organizira obšolsko življenje in delo dijakov, daje mnenje na Šolska pravila o šolskem redu, daje predloge za priznanja in nagrade šole, sodeluje pri načrtovanih dejavnostih šole, sodeluje v projektih na šoli, organizira samostojne prireditve in prireditve v soorganizaciji z drugimi skupnostmi dijakov, opravlja druge naloge v dogovoru z odborom Skupnosti dijakov, vodstvom šole ali Svetom šole, drugo.

6. člen
(predstavnik oddelka)

Predstavnika oddelka dijaki izvolijo na razredni uri oddelka, in sicer najkasneje do 1. oktobra tekočega šolskega leta.

Predstavnik oddelka:

 • je član odbora Skupnosti dijakov ter ima pravico in dolžnost prisostvovati sejam odbora,
 • zastopa interese oddelka,
 • se redno udeležuje sej odbora Skupnosti dijakov. Na seje se pripravi tako, da se o točkah dnevnega reda seje pogovori z dijaki oddelčne skupnosti, ki jo zastopa. O sklepih nato poroča na seji odbora.
 • glasuje o sklepih na sejah odbora,
 • poroča o dogovorih in sklepih odbora na razrednih urah,
 • vzpodbuja sošolce k vključitvi v razne akcije Skupnosti dijakov,
 • opravlja druge naloge v dogovoru z dijaki svojega oddelka,
 • predlaga zadeve, ki naj se uvrstijo v predlog dnevnega reda,
 • opravlja druge naloge, za katere ga je zadolžil odbor skladno z določbami tega pravilnika, zakona, pravil ali drugega akta zavoda.

7. člen
(namestnik predstavnika oddelka)

Namestnik predstavnika:

 • v primeru odsotnosti predstavnika oddelka le-tega nadomešča na sejah odbora ali v oddelku,
 • se lahko skupaj s predstavnikom oddelka udeležuje sej odbora Skupnosti, vendar ne glasuje (glasuje le v primeru odsotnosti predstavnika oddelka). 

8. člen
(odbor Skupnosti dijakov)

Odbor skupnosti sestavljajo predstavniki vseh oddelkov. Odbor skupnosti zastopa Skupnost dijakov. Predsednika in namestnika odbora izvolijo člani odbora Skupnosti. Pristojnosti in naloge odbora Skupnosti, predsednika in namestnika odbora so natančneje opredeljene v Poslovniku o delu odbora Skupnosti dijakov SZKŠ Maribor.

9. člen
(mentor Skupnosti dijakov)

Skupnost dijakov ima svojega mentorja, ki ga izmed strokovnih delavcev šole določi ravnatelj šole najkasneje do 1. septembra za tekoče šolsko leto.

10. člen
(naloge mentorja)

Mentor Skupnosti dijakov:

 • skupaj s predsednikom odbora sklicuje in vodi seje odbora,
 • pomaga predsedniku odbora Skupnosti pri oblikovanju vabil in zapisnikov sestankov,
 • skrbi za dokumentacijo Skupnosti dijakov, ki se hrani v tajništvu šole,
 • spodbuja delovanje Skupnosti dijakov, daje predloge, usmeritve,
 • pomaga pri organizaciji in izvedbi prireditev, ki jih organizira Skupnost dijakov,
 • seznanja ravnatelja in učiteljski zbor o delovanju.

III. Predstavnika dijakov v Svetu SZKŠ Maribor

11. člen
(volitve predstavnika dijakov v Svet SZKŠ Maribor)

Pravico voliti in biti izvoljen v Svet šole imajo vsi člani Skupnosti dijakov SZKŠ Maribor.
Skupnost dijakov neposredno in tajno voli dva (2) predstavnika dijakov v Svet šole.

Kandidate za predstavnike dijakov v Svet šole lahko predlagajo dijaki na razredni uri posameznega oddelka ali vsak predstavnik oddelka ali najmanj petindvajset (25) dijakov.

Predsednik Sveta šole najkasneje 90 dni pred iztekom mandata pisno pozove Skupnost dijakov, da predlaga in izvoli svoje predstavnike v Svet šole. Odbor Skupnosti dijakov sprejme sklep o razpisu volitev v Svet šole in v njem določi roke za izvedbo posameznih aktivnosti za izvedbo volitev ter imenuje volilno komisijo.

Volilna komisija najkasneje 25 dni pred volitvami pripravi volilni imenik, ki je na vpogled pri predsedniku volilne komisije in mentorju Skupnosti dijakov. V istem roku volilna komisija posreduje razrednikom vseh oddelkov obrazec za predlog kandidatov – predstavnikov dijakov za člane Sveta šole, izjavo o sprejemu kandidature, navodila glede postopka volitev in podatek o datumu volitev. Razrednik z navodili, ki jih prejme od volilne komisije, seznani dijake takoj na naslednji razredni uri.

Dijaki lahko predlagajo kandidate najkasneje v roku 14 dni pred datumom volitev.

Volilna komisija najkasneje 7 dni pred datumom volitev objavi kandidatno listo in določi volišče ter čas volitev (kot objava šteje okrožnica) ter posreduje kandidatno listo, podatke o volišču in času volitev razrednikom v elektronski obliki. Razredniki s kandidatno listo, s podatki o volišču in času volitev seznanijo dijake takoj na naslednji razredni uri.

Volitve predstavnikov dijakov v Svet šole so veljavne, če se jih udeleži več kot polovica volilcev. Izvoljeni so kandidati, ki dobijo največje število glasov.

Na dan volitev člani Skupnosti dijakov neposredno in tajno volijo, volilna komisija pa še isti dan ugotovi rezultate volitev. Volilna komisija objavi zapisnik z rezultati na oglasni deski v zbornici, razrednike pa obvesti še pisno (lahko v elektronski obliki, preko eAsistenta). Razredniki z rezultati volitev seznanijo dijake takoj na naslednji razredni uri.

Najkasneje v 7 dneh po opravljenih volitvah volilna komisija izdela še poročilo, ki ga predloži predsedniku Sveta šole, ravnatelju in odboru Skupnosti dijakov.

Za člana Sveta šole, predstavnika dijakov, sta izvoljena tista dva kandidata, ki sta dobila najvišje število glasov. Če sta dva kandidata (drugi in tretji) dobila enako število glasov, se med njima izbere enega kandidata z žrebom. Žrebanje izvede volilna komisija, ki določi tudi način žrebanja in ugotavlja izid.

12. člen
(mandat predstavnika dijakov v Svetu SZKŠ Maribor)

Skupnost dijakov izvoli predstavnika dijakov v Svet šole za mandatno dobo štirih (4) let. Mandat predstavnikov dijakov v Svetu šole začne teči dan po izteku oz. prenehanju mandata predhodnim predstavnikom dijakov v Svetu šole.

Mandat predstavnika dijakov v Svetu šole pred iztekom dobe, za katero je izvoljen, preneha:

 • z razrešitvijo,
 • z odstopom,
 • z izgubo statusa dijaka SZKŠ Maribor.Skupnost dijakov lahko razreši predstavnika dijakov v Svetu šole, če se ta sej Sveta šole redno ne udeležuje, če pri delu in odločanju na Svetu šole ne upošteva stališč Skupnosti dijakov, ali če kako drugače krši načela predstavništva dijakov v Svetu šole.

  Predstavnik dijakov v Svetu šole lahko odstopi s funkcije tako, da poda pisno odstopno izjavo na seji odbora Skupnosti dijakov in volilni komisiji. Predstavnik Skupnosti dijakov v Svetu šole ni dolžan utemeljevati razlogov za odstop.

  Odbor Skupnosti ob predčasnem prenehanju mandata predstavnika dijakov v Svetu šole izvoli novega predstavnika dijakov za dobo do izteka mandata Sveta šole.


Predstavniku dijakov v Svetu šole mandat poteče s prenehanjem statusa dijaka v šoli, ali ko se izteče mandat Svetu šole. 

13. člen
(pravice in dolžnosti predstavnika dijakov v Svetu SZKŠ Maribor)

Predstavnik dijakov v Svetu šole je predstavnik dijakov v najvišjem organu šole z volilno pravico.
Predstavnik dijakov se udeležuje sej Sveta šole, upošteva večinsko mnenje odbora Skupnosti dijakov, zagovarja pravice Skupnosti dijakov in odgovarja odboru Skupnosti dijakov za svoje delovanje v Svetu šole.

IV. Prehodne in končne določbe

14. člen
(veljavnost pravilnika)

Pravilnik Skupnosti dijakov Srednje zdravstvene in kozmetične šole Maribor začne veljati 8. dan po sprejemu na odboru Skupnosti dijakov. 

V Mariboru, dne 12. 6. 2014

Predsednik odbora Skupnosti dijakov:
Matevž Toplak

Mentorica Dijaške skupnosti:
Aleksandra Lukič

Ravnateljica:
Katja Rek

Dostopnost