Telefon

02 300 62 00

E-pošta

tajnistvo@szks.si

Poslovnik odbora SD

Na podlagi Sklepa o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Srednja zdravstvena in kozmetična šola Maribor in 43. členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – uradno prečiščeno besedilo (ZOFVI-UPB5; Ur. list RS, št. 16/2007) je odbor skupnosti dijakov Srednje zdravstvene in kozmetične šole Maribor dne 12. 6. 2014 sprejel 

POSLOVNIK 
o delu odbora Skupnosti dijakov Srednje zdravstvene in kozmetične šole Maribor

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

S tem poslovnikom se ureja delo odbora Skupnosti dijakov Srednje zdravstvene in kozmetične šole Maribor (v nadaljevanju besedila: odbor Skupnosti).

2. člen

Delo odbora Skupnosti je javno. Javnost se lahko omeji ali izključi le, če tako sklene odbor Skupnosti v primeru, da je potrebno v skladu z zakonom zagotoviti tajnost podatkov oziroma zadev, o katerih razpravlja.
Odbor Skupnosti opravlja svoje delo na sejah.

3. člen

Odbor Skupnosti opravlja svoje delo na sejah.

II. KONSTITUIRANJE ODBORA SKUPNOSTI

4. člen

Predstavniki oddelkov so člani odbora Skupnosti dijakov ter imajo pravico in dolžnost prisostvovati sejam odbora Skupnosti.
Odbor Skupnosti se konstituira, če je izvoljenih in na prvi seji prisotnih več kot polovica vseh članov odbora Skupnosti.

1. Verifikacija mandatov

5. člen

Prvo sejo novoizvoljenega odbora Skupnosti skliče mentor Skupnosti dijakov, ko ugotovi, da je izvoljenih več kot polovica predstavnikov dijakov posameznega oddelka.
Mentor mora prvo sejo sklicati najkasneje do 15. oktobra tekočega šolskega leta.

6. člen

Člani odbora Skupnosti na predlog mentorja razglasijo z ugotovitvenim sklepom, da so verificirani mandati članov odbora Skupnosti. 

2. Izvolitev predsednika in njegovega namestnika

7. člen

Člani odbora Skupnosti izvolijo predsednika odbora Skupnosti in njegovega namestnika. Volitve predsednika in namestnika predsednika so javne. Glasove šteje mentor. Kandidat za predsednika odbora Skupnosti oz. njegovega namestnika je izvoljen, če je zanj glasovala večina vseh članov odbora Skupnosti.
Če je predlaganih več kandidatov, pa noben kandidat pri glasovanju ni dobil potrebne večine, se opravi novo glasovanje. V drugi krog glasovanja se uvrstita dva kandidata, ki sta dobila največje število glasov. Če sta v prvem krogu glasovanja predlagana le dva kandidata, pa noben kandidat pri glasovanju ni dobil potrebne večine, se v drugi krog glasovanja uvrsti kandidat z največjim številom glasov.
Če je na prvem glasovanju dobilo dvoje ali več kandidatov enako najvišje število glasov, se glasovanje o teh kandidatih ponovi.
Če kandidat pri glasovanju ni dobil potrebne večine iz prvega odstavka tega člena, se oblikuje nov predlog kandidatov.

8. člen

Po izvolitvi predsednika in namestnika mentor razglasi, da je konstituiran odbor Skupnosti dijakov za tekoče šolsko leto. Po razglasitvi izida glasovanja prevzame vodenje seje novoizvoljeni predsednik.

III. PRAVICE IN DOLŽNOSTI ČLANOV ODBORA SKUPNOSTI

9. člen

Odbor skupnosti:

 • organizira in vodi Skupnost dijakov,
 • predstavlja oziroma izvaja sklepe, ki jih sprejme odbor na predlog Skupnosti dijakov,
 • organizira obšolsko življenje in delo dijakov,
 • obravnava vprašanja, povezana z vzgojno-izobraževalnim delom in upravljanjem,
 • daje organom šole svoje predloge in mnenja,
 • zastopa interese dijakov ter se zavzema za njihovo uresničevanje,
 • sodeluje z vodstvom šole,
 • daje mnenje na Šolska pravila o šolskem redu,
 • glasuje in oblikuje mnenja o kandidatih za ravnatelja šole,
 • obravnava predloge posameznih dijakov,
 • obravnava in daje pobude za spremembe Pravilnika Skupnosti dijakov SZKŠ Maribor,
 • obravnava in daje pobude za spremembe Poslovnika o delu odbora Skupnosti dijakov SZKŠ Maribor,
 • daje predloge za priznanja in nagrade šole,
 • sodeluje pri načrtovanih dejavnostih šole,
 • organizira uresničevanje nalog Skupnosti dijakov.

10. člen

Člani odbora Skupnosti imajo pravico:

 • prisostvovati sejam odbora Skupnosti, 
 • predlagati zadeve, ki naj se uvrstijo v predlog dnevnega reda, 
 • odločati o zadevah, ki so na dnevnem redu, 
 • opravljati druge naloge, za katere jih je zadolžil odbor Skupnosti skladno z določbami tega poslovnika, zakona, pravil ali drugega akta zavoda,
 • postaviti odboru Skupnosti, mentorju, ravnatelju ali drugemu strokovnemu delavcu ali organu zavoda ali predlagatelju odločitve, ki naj bi jo sprejel odbor Skupnosti, vprašanja, pobude in predloge, ki se nanašajo na delo odbora Skupnosti, na delo zavoda ter na predloge odločitev, ki naj bi jih sprejel odbor Skupnosti.

11. člen

Na vsaki seji odbora Skupnosti mora biti predvidena posebna točka dnevnega reda za predloge, pobude in vprašanja članov ter čas za njihovo postavljenje in dajanje odgovorov nanje.
Na zastavljeno vprašanje se lahko odgovori na seji, če to ni mogoče, pa pisno v roku največ 30 dni.

12. člen

Član odbora Skupnosti je dolžan varovati uradno tajnost in druge podatke, ki štejejo za varovane podatke (osebni podatki delavcev, otrok, staršev ipd.), s katerimi se seznani pri svojem delu v odboru Skupnosti.
O tem, katero gradivo ali podatek oz. podatki štejejo za uradno tajnost ali so varovani, odloči na predlog mentorja, v skladu s predpisi, predsednik odbora Skupnosti.
Gradivo, ki vsebuje varovane podatke, mora nositi oznako, da gre za gradivo z varovanimi podatki.

IV. DELO ODBORA SKUPNOSTI 

1. Delo predsednika odbora Skupnosti 

13. člen

Predsednik odbora Skupnosti deluje v interesu vseh članov skupnosti dijakov in skrbi za nemoteno delo odbora Skupnosti.
V ta namen:

 • daje iniciative za razpravljanje o določenih vprašanjih in predlaga dnevni red seje,
 • skrbi za pripravo sej odbora Skupnosti,
 • sklicuje seje odbora Skupnosti in jih vodi,
 • usklajuje delo odbora Skupnosti z drugimi organi zavoda,
 • podpisuje pisne odpravke odločitev, ki jih sprejema odbor Skupnosti,
 • sodeluje z vodstvom šole,
 • se udeležuje sej Dijaške organizacije Slovenije,
 • se udeležuje sestankov za kakovost šole,
 • se udeležuje sestankov za šolsko prehrano,
 • pridobljene informacije na sejah in sestankih posreduje odboru Skupnosti dijakov,
 • sodeluje pri organizaciji prireditev,
 • se povezuje s skupnostmi dijakov v regiji,
 • opravlja druge naloge, določene s pravili, tem poslovnikom in drugimi splošnimi akti zavoda.

14. člen

V odsotnosti predsednika odbora Skupnosti opravlja njegove naloge njegov namestnik. 

2. Priprave na sejo

15. člen

Seje odbora Skupnosti sklicuje predsednik odbora, v njegovi odsotnosti pa namestnik.

16. člen

Na sejo predsednik in mentor člane povabita z okrožnico, ki vsebuje tudi predlog dnevnega reda. Okrožnica in gradivo se članom odbora Skupnosti posredujeta najmanj 2 dni pred sejo.

17. člen

Seje odbora sklicuje predsednik na podlagi sklepa odbora Skupnosti, na pobudo mentorja ali organov zavoda, na zahtevo ravnatelja zavoda, ustanovitelja ali na zahtevo ene tretjine članov odbora Skupnosti.
Če predsednik ali namestnik odkloni sklic seje, zadeve z dnevnega reda predlaganega sklica pa so nujne, vezane na rok in lahko povzročijo tudi materialno škodo (kazni ipd.), skliče sejo sveta mentor ali ravnatelj.
V primeru iz drugega odstavka tega člena mora odbor skupnosti na svoji prvi seji odločati o zaupnici predsedniku oz. namestniku predsednika.

3. Potek seje

18. člen

Sejo odbora vodi predsednik. Če je predsednik zadržan, vodi sejo njegov namestnik. Če je zadržan tudi namestnik predsednika, vodi sejo član odbora Skupnosti, ki ga na sami seji določi odbor.
Odbor je sklepčen, če je prisotna večina vseh članov.

19. člen

Odbor potrdi dnevni red. Vsi vabljeni na sejo lahko predlagajo spremembo ali dopolnitev dnevnega reda.

20. člen

Odbor lahko odloči, da bo razpravljal o dveh ali več točkah dnevnega reda skupaj, če je vsebina točk dnevnega reda med seboj povezana. Glasovanje o predlogih odločitev po posameznih točkah dnevnega reda se ne glede na skupno obravnavanje opravi ločeno po posameznih točkah.


4. Sprejemanje odločitev

21. člen

Odbor Skupnosti je sklepčen in veljavno odloča, če je na seji navzočih več kot polovica vseh članov odbora.  

22. člen

Preden se prične glasovanje, predsednik objavi besedilo predloga odločitve, o katerem se odloča.

23. člen

Glasuje se praviloma javno. Odbor Skupnosti lahko z večino glasov prisotnih članov na predlog vsaj dveh članov odloči, da se o posameznem predlogu odločitve glasuje tajno.

24. člen

Pri odločitvi, da se glasuje tajno z glasovnicami, mentor pripravi toliko glasovnic, kolikor je navzočih članov, z besedilom predloga odločitve ter z označbama “Glasujem za” in “Glasujem proti”. Glasovnice mentor razdeli članom, ki obkrožijo tisto označbo, za katero so se odločili.

25. člen

Odločitev je sprejeta, če je zanjo glasovala več kot polovica vseh članov odbora.

5. Zapisnik in sklepi

26. člen

O delu na seji odbora se piše zapisnik. Zapisnik vsebuje podatke o poteku in delu seje, sklepčnosti oziroma prisotnosti članov, dnevnemu redu seje, razpravljalcih, ki so sodelovali v razpravi, sprejetih odločitvah, izidih glasovanja ter o drugih pomembnih dogajanjih na seji.
Zapisnik seje piše mentor odbora. Zapisnik podpišeta mentor in predsednik odbora.  

27. člen

Zapisniki sej odbora se s celotno dokumentacijo hranijo v arhivu odbora Skupnosti.  

V. POSTOPEK OBLIKOVANJA MNENJA O KANDIDATIH ZA RAVNATELJA

28. člen

Odbor Skupnosti mora mnenje o kandidatih za ravnatelja posredovati Svetu SZKŠ v roku 20 dni od dneva, ko s strani Sveta SZKŠ prejme zahtevo za oblikovanje mnenja.
Predsednik odbora po prejemu zahteve skliče sejo odbora Skupnosti. Odbor odloči, na kakšen način si bo oblikoval mnenje o prijavljenih kandidatih (predstavitev ali na podlagi programa vodenja).

29. člen

Če odbor Skupnosti odloči, da bo mnenje o kandidatih oblikoval na podlagi programov vodenja kandidatov, predsednik odbora po abecednem vrstnem redu prebere vlogo posameznega kandidata in njegov program vodenja. Po predstavitvi vlog in programov vodenja predsednik odbora odpre razpravo o posamezni kandidaturi kandidata. Po zaključku razprave predsednik pozove člane odbora, da glasujejo o mnenju h kandidaturam tako, da glasujejo, katerega kandidata podpirajo oziroma h kateri kandidaturi dajejo svoje podporno mnenje.
Člani odbora skupnosti o mnenju glasujejo javno. Člani odbora se lahko na predlog predsednika ali najmanj 1/3 prisotnih članov odbora Skupnosti odločijo (z večino glasov prisotnih na seji odbora Skupnosti), da bo glasovanje o mnenju tajno.

Predsednik daje na glasovanje o mnenju za kandidate po abecednem vrstnem redu priimkov kandidatov. Rezultati glasovanja o mnenju se sproti zapisujejo v zapisnik odbora.

30. člen

Če se odbor Skupnosti odloči, da bo o mnenju glasoval tajno, predsednik odbora ali mentor pripravi glasovnice.
Na glasovnice se vpišejo priimki in imena kandidatov (po zaporednih številkah in po abecednem redu priimkov) in navodilo, da se glasuje tako, da se obkroži zaporedna številka pred priimkom kandidata, za katerega član glasuje, ter opozorilo, da se lahko glasuje le za enega kandidata ter da bodo glasovnice, iz katerih ne bo razvidna volja glasovalca, neveljavne.
Glasovnice morajo biti žigosane z žigom zavoda, število pripravljenih glasovnic pa protokolirano v zapisnik.
Glasovnice se razdelijo prisotnim članom odbora Skupnosti. Člani odbora Skupnosti po glasovanju oddajo glasovnice v za to pripravljeno skrinjico.
Oddane glasovnice najprej prešteje in nato prebere vsako posebej predsednik odbora Skupnosti.
Število oddanih glasovnic se vpiše v zapisnik seje odbora Skupnosti. V zapisnik seje odbora skupnosti se zapiše število glasov, ki jih je prejel vsak posamezen kandidat.
Predsednik odbora skupnosti po štetju glasov razglasi rezultat glasovanja. Razglašeni rezultat glasovanja se vpiše v zapisnik odbora Skupnosti.

31. člen

Po končanem glasovanju in razglasitvi rezultatov glasovanja predsednik odbora pozove člane odbora, da glede na izid glasovanja izrazijo svoja mnenja, ki bodo služila za pripravo pisne obrazložitve mnenja.
Predsednik odbora pozove člane, da s svojim izražanjem mnenja poudarijo tiste okoliščine posamezne kandidature in programa vodenja, ki so jih v primerjavi z drugimi bolj prepričale pri odločitvi za mnenje (pozitivno definiranje mnenj).
Predsednik odbora po zaključku izražanja mnenj članov povzame izražena mnenja v enotno mnenje in to narekuje v zapisnik, pri čemer člane odbora pouči, da bo tako protokolirano enotno mnenje v zapisniku odbora služilo za pisno obrazložitev mnenja, ki bo posredovano Svetu šole.

32. člen

Ta poslovnik se lahko spremeni ali dopolni na predlog posameznega člana odbora dijakov, na predlog ravnatelja zavoda ali na predlog Sveta šole.
Spremembe in dopolnitve tega poslovnika se sprejemajo po postopku, ki velja za sprejem tega poslovnika.

33. člen

Po spremembah in dopolnitvah tega poslovnika se v roku 30-ih dni od dneva sprejema sprememb in dopolnitev, vsakokrat pripravi prečiščeno besedilo poslovnika.
Spremembe in dopolnitve poslovnika začnejo veljati za prvo sejo odbora po seji sprejema sprememb in dopolnitev.

V Mariboru, dne 12. 6. 2014

Predsednik odbora Skupnosti dijakov:
Matevž Toplak

Mentorica Dijaške skupnosti:
Aleksandra Lukič

Ravnateljica:
Katja Rek

Dostopnost