Telefon

02 300 62 00

E-pošta

tajnistvo@szks.si

Po 36. členu Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o šolski dokumentaciji v srednješolskem izobraževanju (Ur. l. RS, št. 59/2012) imetniku, ki izgubi spričevalo oziroma obvestilo o uspehu ali se to poškoduje, uniči, odtuji oziroma ponaredi, šola izda nadomestno javno listino v obliki izpisa iz evidence na podlagi vloge, v kateri se navedejo razlogi za izdajo nadomestne javne listine.
Spričevala ni potrebno preklicati v Uradnem listu Republike Slovenije.

Postopek pri izdaji izpisa iz evidence
(dvojnik spričevala, nadomestno spričevalo)

1. Plačati morate upravno takso

Na podlagi Zakona o upravnih taksah (Ur. l. RS, št. 8/2000 in 88/2010) se plačilo izvrši po plačilnem nalogu UPN (glej sliko). Manjkajočo številko dopolnite glede na število izpisov, ki jih potrebujete (glej tabelo 1).

Tabela 1:

Manjkajoča številka Število izpisov Znesek
1 1 1,81€
2 2 3,62€
3 3 5,43€
4 4 7,24€

2. Plačati morate stroške izdaje po plačilnem nalogu UPN (glej sliko spodaj)


Cena enega izpisa je 10 €. Če je izpisov več, se znesek ustrezno poveča.

3. Vlogo za izdajo izpisa iz evidence oddate:

  • osebno v tajništvu šole, Trg Miloša Zidanška 3
  • po faksu na št. 02/33 12 872
  • po e-pošti: tajnistvo@szs.si

K vlogi obvezno priložite tudi potrdilo o plačilu upravne takse in potrdilo o stroških izdaje izpisa.

Po četrtem odstavku 179. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Ur. list RS, št. 24/06-UPB2 in dopolnitve ter spremembe) vam bomo na podlagi popolne vloge najkasneje v roku 15-ih dni izdali izpis iz evidence.

Za izpis iz evidence lahko zaprosijo osebe vpisane na šolo od šolskega leta 1990/1991. Osebe vpisane pred letom 1990 zaprosijo za izpis iz evidence v Pokrajinskem arhivu Maribor (telefonska številka 02/228 50 25). 

Dostopnost