Telefon

02 300 62 00

E-pošta

tajnistvo@szks.si

  Koordinatorica: Jana Hercog, prof.

 

Ena izmed nalog vzgojno-izobraževalnega dela je tudi prebujanje ustvarjalnosti in inovativnosti med dijaki. Sposobnosti, doživljanja in interesi naših dijakov so zelo različni, zavedamo pa se, da so dijaki uspešnejši, če se ob obveznem šolskem delu vključujejo tudi v druge, vsebinsko in oblikovno drugačne dejavnosti. Pripravili smo širok izbor interesnih dejavnosti, ki so sestavni del predmetnika in se od predmetov razlikujejo po načinu izvajanja. Dijaki si lahko na tak način pridobivajo znanja in spretnosti, ki zadovoljujejo njihove individualne želje in nagnjenja. Seveda bo v tem šolskem letu tudi izvedba interesnih dejavnosti v tesni povezavi z navodili in razmerami v povezavi s situacijo covid-19.

Program IND je razdeljen na:

  • obvezni enotni del (športni, kulturni dnevi, predstave, prireditve …)
  • vsebine, povezane s programom (spoznavanje strokovnega področja, ekskurzije, treningi …)
  • vsebine, povezane s prosto izbiro dijaka

Število ur IND je za posamezni letnik določeno s programom.

NAČRT INTERESNIH DEJAVNOSTI (IND)

1.) Obvezne interesne dejavnosti

  • ŠPORTNI DNEVI
  • ŠOLSKE EKSKURZIJE
  • PREDAVANJA, DELAVNICE in drugo

2.) Proste interesne dejavnosti

Dijaki imajo možnost proste interesne dejavnosti opraviti na šoli v obliki raznih krožkov, tekmovanj ali športnih dejavnosti. Ponudba je predstavljena v obliki kataloga (Obogatitveni program) in je dijakom dostopna na spletni strani šole.

ZAKLJUČNE EKSKURZIJE bodo realizirane v skladu s terminskim načrtom šole in ob upoštevanju priporočil in navodil NIJZ in MIZŠ.

NAČRT IZVAJANJA VSEBINSKEGA SKLOPA AKTIVNO DRŽAVLJANSTVO (AD)

Uvod

Cilj aktivnega državljanstva, kot obveznega vsebinskega sklopa, je razvijanje kritičnega mišljenja dijakov, osredotočenega na problemska vprašanja. Pomembno je naglašen razvoj določenih veščin, odnosov, stališč in vrednot. Dijaki tako izgrajujejo razumevanje državljanstva ter ozavestijo lastno vlogo državljana in potrebo po državljanski aktivnosti v družbi. Izbrani so priložnostni cilji iz okolja, aktualne družbene razmere, interesi skupin ali posameznih dijakov.

Načrtovane aktivnosti

Spoznavanje Evropske unije, karierne delavnice, ogled različnih predstav, dokumentarnih  filmov, razredni projekti ob svetovnih dnevih na temo narava, varovanje okolja in živali, zdravje ter človekove pravice …

ŠTEVILO UR IND IN AD PO PROGRAMIH IN LETNIKIH

Dostopnost