Telefon

02 300 62 00

E-pošta

tajnistvo@szks.si

Katalog informacij javnega značaja

VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA ZAVODA
SREDNJA ZDRAVSTVENA IN KOZMETIČNA ŠOLA MARIBOR

I. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU

1. Izdajatelj: VIZ SREDNJA ZDRAVSTVENA IN KOZMETIČNA ŠOLA MARIBOR
2. Zakoniti zastopnik, ki ga je sprejel: KATJA REK
3. Datum prve izdaje kataloga: 25. 10. 2009
4. Datum zadnje spremembe: 10. 10. 2023
5. Katalog je dostopen na spletni strani: http://www.szks.si
6. Druge oblike: tiskana oblika je dostopna v tajništvu zavoda na naslovu
    Trg Miloša Zidanška 3, Maribor
7. Pristojna oseba za posredovanje IJZ in informacij za medije (45. člen ZMed-A):
    Ravnateljica: Katja Rek, Trg Miloša Zidanška 3, 2000 Maribor
    katja.rek@szks.si, tel.: 02/ 300 62 20
    Pomočnica ravnateljice: Mojca Cimerman Galun, Trg Miloša Zidanška 3, 2000 Maribor, 
    mojca.cimerman-galun@szks.si, tel.: 02/ 300 62 09

II. SPLOŠNI PODATKI O ZAVODU

ZAVOD SREDNJA ZDRAVSTVENA IN KOZMETIČNA ŠOLA MARIBOR
Trg Miloša Zidanška 3
2000 Maribor

Ravnateljica

Pomočnica ravnateljice

Svetovalna služba

Tajništvo šole

Računovodstvo

Tajnica POM 

Tajnica ZI

Organizatorica praktičnega pouka 

Organizatorica PUD-a, NPK

Vodja izobraževanja odraslih

Podatki o zaposlenih: so objavljeni na spletni strani šole: http://www.szks.si.

2. DELOVNO PODROČJE:

a) Vzgoja in izobraževanje na področju:

 • Srednješolskega strokovnega izobraževanja: zdravstvena nega
 • Srednješolskega strokovnega izobraževanja: kozmetični tehnik
 • Poklicno–tehniškega izobraževanja: zdravstvena nega
 • Srednje poklicno izobraževanje: bolničar-negovalec
 • Dejavnost knjižnic (R/91.011)

b) Druge dejavnosti po ustanovitvenem aktu:

 • Okrepčevalnice in podobni obrati
 • Druga oskrba z jedmi
 • Priložnostna priprava in dostava jedi
 • Strežba pijač
 • Drugo založništvo
 • Svetovanje o računalniških napravah in programih
 • Druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami povezane dejavnosti
 • Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti
 • Obratovanje spletnih portalov 
 • Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in tehnologije
 • Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike 
 • Prevajanje in tolmačenje
 • Druge nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti
 • Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti
 • Organiziranje razstav, sejmov in srečanj
 • Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije
 • Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in umetnosti,
 • Drugo nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
 • Pomožne dejavnosti za izobraževanje
 • Umetniško uprizarjanje
 • Spremljajoče dejavnosti za umetniško uprizarjanje
 • Umetniško ustvarjanje
 • Obratovanje objektov za kulturne prireditve 
 • Obratovanje fitnes objektov 
 • Druge športne dejavnosti 
 • Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas
 • Frizerska dejavnost
 • Kozmetična in pedikerska dejavnost

3. KATALOG JAVNIH STORITEV, ki jih zavod zagotavlja svojim uporabnikom 

 a) IZOBRAŽEVANJE MLADINE po:

 • izobraževalnem programu SSI – zdravstvena nega, poklic tehnik zdravstvene nege/tehnica zdravstvene nege, raven srednja šola
 • izobraževalnem programu SPI – bolničar-negovalec, poklic bolničar-negovalec, raven poklicna šola
 • izobraževalnem programu PTI – zdravstvena nega, poklic tehnik zdravstvene nege/tehnica zdravstvene nege, raven srednja šola
 • izobraževalni program SSI – kozmetični tehnik, poklic kozmetični tehnik, raven srednja šola

in izdaja javnih listin: 

 • spričevalo po zaključenih letnikih, 
 • spričevalo o poklicni maturi, 
 • spričevalo o zaključnem izpitu

URADNE URE šolske svetovalne službe:

 • Karolina Petr, ponedeljek: 11.00-12.00, torek: 12.30-13.00 in 14.00-14.30, sreda; 11.30-12.15, četrtek: 11.00-12.00 in v petek: 13.15–14.00;
 • Mojca Zorec, ponedeljek, torek, sreda, četrtek, petek: 9.00–11.00;
 • Petra Pernat, ponedeljek, torek, sreda, četrtek, petek: 8.00–10.00.

b) IZREDNO IZOBRAŽEVANJE : 

 • izobraževalni program srednjega poklicnega izobraževanja bolničar-negovalec, poklic bolničar-negovalec/BN, raven: poklicna šola
 • izobraževalni program srednjega strokovnega izobraževanja zdravstvene nege, poklic tehnik zdravstvene nege/tehnica zdravstvene nege/ZN, raven: srednja šola
 • izobraževalni program poklicno-tehniškega izobraževanja zdravstvene nege, poklic srednja med. sestra/srednji zdrav./ZN, raven: srednja šola
 • izobraževalni program kozmetični tehnik, poklic kozmetični tehnik, raven srednja šola

in izdaja javnih listin:

 • spričevalo po zaključenih letnikih,
 • spričevalo o poklicni maturi, 
 • spričevalo o zaključnem izpitu.

c) USPOSABLJANJE ZA PRIDOBITEV NACIONALNE POKLICNE KVALIFIKACIJE:

 • nacionalna poklicna kvalifikacija za maserja,
 • nacionalna poklicna kvalifikacija za pedikerja,
 • nacionalna poklicna kvalifikacija za refleksoterapevta,
 • nacionalna poklicna kvalifikacija za socialnega oskrbovalca.

POGOJ za vključitev v posamezen program je naveden na spletni strani zavoda: http://www.szks.si

III. PODATKI O INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA, S KATERIMI RAZPOLAGA

1. Povezava na državni register predpisov za seznam predpisov, ki veljajo za področje delovanja zavoda:

2. Seznam sprejetih programov in načrtov za področje delovanja zavoda

 • Letni delovni načrt zavoda za posamezno šolsko leto (do vsakega 30. septembra za tekoče šolsko leto)
 • Poročilo o realizaciji letnega delovnega načrta za preteklo šolsko leto (nato pa vsak 30. september za vsako preteklo šolsko leto)
 • Vsebinski finančni plan zavoda za posamezno šolsko leto (do vsakega 28. februarja za tekoče šolsko leto)
 • Poslovno in računovodsko poročilo (do vsakega 28. februarja za preteklo koledarsko leto)

3. Seznam javnih evidenc, s katerimi upravlja zavod
Zavod ne vodi oziroma upravlja z javno evidenco.

4. Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov
Zavod ne vodi drugih informatiziranih zbirk podatkov.

5. Seznam posameznih dokumentov kot druga informacija javnega značaja:

 • Sklep o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda »Srednja zdravstvena in kozmetična šola Maribor«, št. 01403-25/2022/4 z dne 20. 12. 2022.
 • Letni delovni načrt zavoda – do konca septembra.
 • Kronika zavoda.
 • Šolska pravila z dne 10. 10. 2022.
 • Šolska pravila ocenjevanja znanja z dne 10. 5. 2022.
 • Akt o sistemizaciji delovnih mest šole z dne 23. 3. 2023.
 • Izjava o varnosti z oceno tveganja z dne 2. 10. 2018.
 • Pravilnik o računovodstvu z dne 9. 11. 2015.
 • Pravilnik o varstvu osebnih podatkov z dne 1. 12. 2018.
 • Navodila o ravnanju in ukrepih za preprečevanje trpinčenja na delovnem mestu (mobbing) ter za odpravo njegovih posledic in ukrepe za preprečevanje drugih prepovedanih dejanj zoper zaposlene z dne 10. 12. 2008.
 • Pravilnik za vzpostavitev notranje poti za prijavo z dne 23. 5. 2023.

Dokumenti niso povezani s katerimikoli javnimi evidencami.

6. Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja 

Podatki o pomembnejših dogodkih v zavodu:

 • Informativni dan: vsako leto v februarju, v skladu s šolskim koledarjem, ki ga določi pristojno ministrstvo.
 • Dan odprtih vrat: januar, vsako leto.
 • Dosežke dijakov na tekmovanjih, v projektih in drugje obeležimo vsako leto s podelitvijo nagrad in priznanj v maju ali juniju (letno poročilo).
 • Dan šole se določi po dogovoru s kolektivom.

Podatki o pomembnejših novicah glede delovanja zavoda:

 • Sodelovanje s socialnimi in zdravstvenimi zavodi
 • Sodelovanje z Mestno občino Maribor – vključevanje v projekte
 • Sodelovanje z Inštitutom za varovanje zdravja – Projekt Zdrava šola
 • Sodelovanje z Zvezo srednjih šol in dijaških domov
 • Sodelovanje z Društvom ravnatelj
 • Sodelovanje z območno enoto RK Maribor
 • Partnerstvo s Filozofsko fakulteto, Pedagoško fakulteto – uvajanje študentov in pripravnikov v pedagoški poklic
 • Vključevanje v mednarodne projekte – izmenjava učiteljev in dijakov
 • Sodelovanje s Skupnostjo zdravstvenih šol Slovenije
 • Sodelovanje z Aktivom ravnateljev mariborskih srednjih šol
 • Sodelovanje z Zbornico medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije
 • Sodelovanje s slovensko filantropijo – prostovoljno socialno delo

Letno poročilo o izvajanju ZDIJZ (38. člen ZDIJZ, 28. člen Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi IJZ):
Zavod bo samoevalvacijsko poročilo in poročilo komisije za kakovost objavil na spletni strani zavoda.

IV. OPIS NAČINA DOSTOPA DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA ZAVODA

1. Opis dostopa preko spleta z navedbo tehničnih pogojev in oblik, v katerih se nahajajo informacije javnega značaja:
Za brskanje po naših spletnih straneh potrebujete kateri koli brskalnik.

2. Opis »fizičnega« dostopa: na naslovu zavoda: Trg Miloša Zidanška 3, Maribor
                                             uradne ure: vsak dan od 10.00 do 11. 00 in od 13.00 do 14.00 v tajništvu šole

3. Opis dostopa za ljudi s posebnimi potrebami:
(v skladu s 15. členom Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja)

 • V zgradbi na naslovu Trg Miloša Zidanška 3, Maribor je dostop do tajništva omogočen z dvigalom.
 • Na spletni strani je možen ogled dokumentov tudi za slabovidne (povečava črk).
 • V šoli je omogočen pogled v dokumentacijo s povečevalno lupo.

V. STROŠKOVNIK in CENIK materialnih stroškov (36. člen ZDIJZ-UPB2) ter DRUGI POGOJI ZA PONOVNO UPORABO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Prosilcu se za posredovanje informacij javnega značaja zaračunava strošek skladno z Uredbo o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Ur. list RS, št. 76/2005 in št. 119/2007).

VI. NAJPOGOSTEJŠA VPRAŠANJA v zvezi z izvajanjem izobraževalnih programov

 • O pogojih za vpis v izobraževalne programe
 • V zvezi z izbranimi kandidati na objavljena prosta delovna mesta

Zavod do sedaj še ni prejel zahteve za posredovanje informacij javnega značaja.

RAVNATELJICA:
Katja Rek, prof.

Dostopnost