Telefon

02 300 62 00

E-pošta

tajnistvo@szks.si

Informacije

Dodatne informacije o vpisu dobite pri šolski svetovalni delavki, Mojci Zorec, univ. dipl. psih.

Telefonska številka: 02/300-62-21

E-naslov: mojca.zorec@szks.si

  Zdravstvena nega PTI

  V program Zdravstvena nega (PTI) je trenutno (18. 5. 2021) prijavljenih 17 kandidatov.

  Kandidati, ki ste že prijavljeni na drugih šolah, lahko svojo Prijavo za vpis prenesete na našo šolo še do 7. 6. 2021.

  Stanje na dan 22. 4. 2021

  22. 4. 2021 je potekel rok za prenos prijav. Stanje prijav je naslednje:

  • tehnik zdravstvene nege: 161 prijav
  • kozmetični tehnik: 50 prijav
  • bolničar-negovalec: 32 prijav

   

  Razpored kandidatov po točkah najdete na spodnji povezavi:

  Stanje na dan 15. 4. 2021

  Na spodnji povezavi najdete ažuriran razpored kandidatov po točkah 7. in 8. razreda.

  Kandidati lahko svojo prijavo prenesete v drug program oziroma na drugo šolo najkasneje do 22. 4. 2021.

  Stanje na dan 2. 4. 2021

  Število prijavljenih kandidatov v 1. letnik za šolsko leto 2021/2022 na dan 2. 4. 2021:

  • tehnik zdravstvene nege: 183 prijav
  • kozmetični tehnik: 62 prijav
  • bolničar-negovalec: 17 prijav

   

  Na spodnji povezavi najdete razpored kandidatov po točkah 7. in 8. razreda.

  Kandidati lahko svojo prijavo prenesete v drug program oziroma na drugo šolo najkasneje do 22. 4. 2021.

  Prijava za vpis

  Pomembni datumi

  SPREJEMANJE PRIJAV: do 2. 4. 2021
  PRENOS PRIJAV: do 22. 4. 2021

   

  Šola bo prijavljenim kandidatkam in kandidatom do konca maja 2021 poslala na dom pisno obvestilo z vsemi pomembnimi informacijami glede nadaljnjega poteka.

  Vpis v šolo:

  • 21. 6. 2021 (če ne bo omejitve vpisa; če bo omejitev, pa se ta dan vpiše najboljših 90 %),
  • 30. 6. 2021  (če bo omejitev vpisa, se ta dan vpiše preostalih 10 % učencev).

  Posebnosti

  OBVEZNO CEPLJENJE ZA DIJAKE PROGRAMA ZDRAVSTVENA NEGA IN BOLNIČAR-NEGOVALEC

  • Dijaki morajo biti obvezno cepljeni proti nalezljivim boleznim (in sicer: proti okužbam s hemofilusom influence tipa b, davici, tetanusu, oslovskemu kašlju, otroški paralizi, ošpicam, mumpsu, rdečkam in hepatitisu B).
  • Dijaki bodo morali dokazila o cepljenjih (cepilna knjižica) prinesti v šolo.
  • Dijaki, ki ne bodo cepljeni, se ne bodo mogli udeležiti praktičnega pouka in PUD-a – neuspešno zaključeno šolanje.
  • Dijaki, ki niso cepljeni, lahko to kadarkoli storijo, najkasneje 14 dni pred pričetkom praktičnega pouka oz. PUD-a.

  Omejitev vpisa

  Omejitev vpisa v preteklih letih
  Program 2020/21 2019/20 2018/19
  Zdravstvena nega 124 točk Ni bilo omejitve Ni bilo omejitve
  Kozmetični tehnik 145 točk 148 točk 148 točk
  Bolničar – negovalec Ni bilo omejitve 102 točki Ni bilo omejitve

  Pomoč pri izračunu točk

  R

  vse ocene 5: 175 točk (maksimum)

  R

  vse ocene 4: 140 točk

  R

  vse ocene 3: 105 točk

  PRIMER IZRAČUNA – VSE OCENE 5

  7. razred 8. razred 9. razred
  OŠ – predmeti točke/ocene točke/ocene točke/ocene
  slovenščina 5 5 5
  matematika 5 5 5
  tuji jezik 5 5 5
  likovna vzgoja 5 5 5
  glasbena vzgoja 5 5 5
  geografija 5 5 5
  zgodovina 5 5 5
  držav. vzg. in etika 5 5
  fizika 5 5
  kemija 5 5
  biologija 5 5
  naravoslovje 5
  tehnika in tehnologija 5 5
  športna vzgoja 5 5 5
  SKUPAJ PO RAZREDIH 55 65 55
  SKUPAJ VSI RAZREDI 175 točk

  Priznavanje izobraževanja opravljenega v tujini za nadaljevanje izobraževanja oz. vpis na našo šolo

  Za priznavanje izobraževanja iz tujine je potrebno izpolniti obrazec N in priložiti priloge, ki so v njem tudi navedene.

  Vlogo (OBRAZEC N), ki jo je potrebno izpolniti in oddatinajdete v prilogi spodaj oz. na spletni povezavi: https://euprava.gov.si/podrocja/vloge/vloga.html?id=2130

  Za oddajo vloge za priznavanje izobraževanja za vpis  v prvi letnik (IZPOLNJEN OBRAZEC Npotrebujete še naslednje priloge:

    1. izvirnik listine o izobraževanju, ki dokazuje zaključeno tuje osnovnošolsko izobraževanje (spričevalo devetega razreda), vključno z zaključenim sedmim in osmim razredom oz. zadnja tri leta izobraževanja. (OPOMBA: Če vlogo pošiljate po pošti, originalov ne pošiljajte. Istovetnost originalov s kopijo bomo preverili ob prvi priliki, ko boste vpisne aktivnosti na šoli izvajali osebno, zato poskrbite, da boste takrat imeli s seboj tudi originalna dokazila o zaključenih zadnjih treh letih osnovne šole);
    1. neoverjeno kopijo listine o zaključenem osnovnošolskem izobraževanju iz prejšnje alineje (enake velikosti in oblike);
    1. sodno overjen prevod listine o izobraževanju (iz prve alineje) v slovenski jezik (bodite pozorni, da vam sodni prevajalec prevoda ne pripne k originalu – original po prevodu ostane vam in se ga ne sme fizično poškodovati) – overjenega slovenskega prevoda listine o izobraževanju vam ni potrebno prilagati, če šola presodi, da ga ne potrebuje (npr. ker pozna jezik,v katerem je zapisan original);
    1. kratek kronološki opis celotnega izobraževanja, ki ga pripravi in podpiše imetnik listine o izobraževanju oziroma njegov zakoniti zastopnik. Pri kronološkem opisu izobraževanja se naj navede, kdaj in koliko časa je bil učenec/dijak vključen v posamezno izobraževalno ustanovo (začetek osnovnošolskega izobraževanja na določeni izobraževalni ustanovi, morebitne zamenjave osnovnošolske izobraževalne ustanove, navedba ustanove, kjer je bilo zaključeno osnovnošolsko izobraževanje, morebitna vključitev – vpis na sekundarno izobraževanje (kdaj, kam – navedba ustanove in programa, koliko letnikov je posameznik uspešno zaključil). Za pomoč pri pisanju kronološkega opisa izobraževanja vam v spodaj prilagamo osnutek, ki ga lahko samo ustrezno dopolnite.

  Vlogo za priznavanje je potrebno oddati pred vpisom, saj odločba o priznavanju izobraževanja omogoča pristop k vpisu.

  Potrdila o vpisu ni mogoče prejeti, če se prej ne izvedejo formalnosti glede priznavanja izobraževanja.

  Dijaški dom v bližini šole

   V bližini naše šole je tudi Dijaški dom Lizike Jančar. Vse informacije lahko najdete v prilogi spodaj.

   Dostopnost