Telefon

02 300 62 00

E-pošta

tajnistvo@szks.si

Pomembne informacije

Informacije

Dodatne informacije o vpisu dobite pri šolski svetovalni delavki, Mojci Zorec, univ. dipl. psih.

Telefonska številka: 02/300-62-21

E-naslov: mojca.zorec@szks.si

  Prijava za vpis

  Pomembni datumi

  SPREJEMANJE PRIJAV: do 2. 4. 2021
  PRENOS PRIJAV: do 22. 4. 2021

   

  Šola bo prijavljenim kandidatkam in kandidatom do konca maja 2021 poslala na dom pisno obvestilo z vsemi pomembnimi informacijami glede nadaljnjega poteka.

  Vpis v šolo:

  • 21. 6. 2021 (če ne bo omejitve vpisa; če bo omejitev, pa se ta dan vpiše najboljših 90 %),
  • 30. 6. 2021  (če bo omejitev vpisa, se ta dan vpiše preostalih 10 % učencev).

  Posebnosti

  OBVEZNO CEPLJENJE ZA DIJAKE PROGRAMA ZDRAVSTVENA NEGA IN BOLNIČAR-NEGOVALEC

  • Dijaki morajo biti obvezno cepljeni proti nalezljivim boleznim (in sicer: proti okužbam s hemofilusom influence tipa b, davici, tetanusu, oslovskemu kašlju, otroški paralizi, ošpicam, mumpsu, rdečkam in hepatitisu B).
  • Dijaki bodo morali dokazila o cepljenjih (cepilna knjižica) prinesti v šolo.
  • Dijaki, ki ne bodo cepljeni, se ne bodo mogli udeležiti praktičnega pouka in PUD-a – neuspešno zaključeno šolanje.
  • Dijaki, ki niso cepljeni, lahko to kadarkoli storijo, najkasneje 14 dni pred pričetkom praktičnega pouka oz. PUD-a.

  Omejitev vpisa

  Omejitev vpisa v preteklih letih
  Program 2020/21 2019/20 2018/19
  Zdravstvena nega 124 točk Ni bilo omejitve Ni bilo omejitve
  Kozmetični tehnik 145 točk 148 točk 148 točk
  Bolničar – negovalec Ni bilo omejitve 102 točki Ni bilo omejitve

  Pomoč pri izračunu točk

  R

  vse ocene 5: 175 točk (maksimum)

  R

  vse ocene 4: 140 točk

  R

  vse ocene 3: 105 točk

  PRIMER IZRAČUNA – VSE OCENE 5

  7. razred 8. razred 9. razred
  OŠ – predmeti točke/ocene točke/ocene točke/ocene
  slovenščina 5 5 5
  matematika 5 5 5
  tuji jezik 5 5 5
  likovna vzgoja 5 5 5
  glasbena vzgoja 5 5 5
  geografija 5 5 5
  zgodovina 5 5 5
  držav. vzg. in etika 5 5
  fizika 5 5
  kemija 5 5
  biologija 5 5
  naravoslovje 5
  tehnika in tehnologija 5 5
  športna vzgoja 5 5 5
  SKUPAJ PO RAZREDIH 55 65 55
  SKUPAJ VSI RAZREDI 175 točk

  Priznavanje izobraževanja opravljenega v tujini za nadaljevanje izobraževanja oz. vpis na našo šolo

  Za priznavanje izobraževanja iz tujine je potrebno izpolniti obrazec N in priložiti priloge, ki so v njem tudi navedene.

  Vlogo (OBRAZEC N), ki jo je potrebno izpolniti in oddatinajdete v prilogi spodaj oz. na spletni povezavi: https://euprava.gov.si/podrocja/vloge/vloga.html?id=2130

  Za oddajo vloge za priznavanje izobraževanja za vpis  v prvi letnik (IZPOLNJEN OBRAZEC Npotrebujete še naslednje priloge:

    1. izvirnik listine o izobraževanju, ki dokazuje zaključeno tuje osnovnošolsko izobraževanje (spričevalo devetega razreda), vključno z zaključenim sedmim in osmim razredom oz. zadnja tri leta izobraževanja. (OPOMBA: Če vlogo pošiljate po pošti, originalov ne pošiljajte. Istovetnost originalov s kopijo bomo preverili ob prvi priliki, ko boste vpisne aktivnosti na šoli izvajali osebno, zato poskrbite, da boste takrat imeli s seboj tudi originalna dokazila o zaključenih zadnjih treh letih osnovne šole);
    1. neoverjeno kopijo listine o zaključenem osnovnošolskem izobraževanju iz prejšnje alineje (enake velikosti in oblike);
    1. sodno overjen prevod listine o izobraževanju (iz prve alineje) v slovenski jezik (bodite pozorni, da vam sodni prevajalec prevoda ne pripne k originalu – original po prevodu ostane vam in se ga ne sme fizično poškodovati) – overjenega slovenskega prevoda listine o izobraževanju vam ni potrebno prilagati, če šola presodi, da ga ne potrebuje (npr. ker pozna jezik,v katerem je zapisan original);
    1. kratek kronološki opis celotnega izobraževanja, ki ga pripravi in podpiše imetnik listine o izobraževanju oziroma njegov zakoniti zastopnik. Pri kronološkem opisu izobraževanja se naj navede, kdaj in koliko časa je bil učenec/dijak vključen v posamezno izobraževalno ustanovo (začetek osnovnošolskega izobraževanja na določeni izobraževalni ustanovi, morebitne zamenjave osnovnošolske izobraževalne ustanove, navedba ustanove, kjer je bilo zaključeno osnovnošolsko izobraževanje, morebitna vključitev – vpis na sekundarno izobraževanje (kdaj, kam – navedba ustanove in programa, koliko letnikov je posameznik uspešno zaključil). Za pomoč pri pisanju kronološkega opisa izobraževanja vam v spodaj prilagamo osnutek, ki ga lahko samo ustrezno dopolnite.

  Vlogo za priznavanje je potrebno oddati pred vpisom, saj odločba o priznavanju izobraževanja omogoča pristop k vpisu.

  Potrdila o vpisu ni mogoče prejeti, če se prej ne izvedejo formalnosti glede priznavanja izobraževanja.

  Dijaški dom v bližini šole

   V bližini naše šole je tudi Dijaški dom Lizike Jančar. Vse informacije lahko najdete v prilogi spodaj.